سوالات متن کاروفناوری هفتم پودمان 1 تا 10

 

 

 پودمان ۱ 

۱- انسان چگونه مخترع مي شود؟

۲- اختراع يا آفرينش نتيجه چيست؟ و به چه منظوري انجام مي سود؟

۳-چه روش هايي وجود دارد تا بتوان مخترع و نو آور خوبي بود؟

۴- وقتي با نگاه به چشم دور بين عكاسي را مي سازيم از كدام روش اختراع استفاده كرده ايم؟

۵-بررسي چگونگي كار وسايل چه نتيجه اي دارد؟

۶- اختراع تنور نان سنگك از چه كسي بود؟

۷- بررسي زندگي مخترعان و نوآوران چه نقشي د رنوآوري دارد؟

۸-راه هاي پرورش خلاقيت را نام ببريد.

۹-ارتباط اجباري ميان دو يا چند چيز موجب چه مي شود مثال بزنيد؟

۱۰-روش هم انديشي (بارش مغزي) را توضيح دهيد.

۱۱-مراحل طراحي و سساخت يك محصول را به ترتيب نام ببريد.

۱۲- فناوري چيست؟

۱۳-فناوري از نظر پيچيدگي به چند دسته تقصسيم مكي شود ؟ نام ببريد.

۱۴-انواع فناوري را نام ببريد.

۱۵-محصول فناوري چيست؟ به چند دسته تقسيم مي شود نام ببريد.

۱۶-از روي فناوري كندوي زنبور عسل چه چيز هايي الهام گرفته شده است؟

۱۷- چرا زنبور عسل خانه خود را ۶ ضلعي مي سازد؟

۱۸-سيستم چيست؟

۱۹-در سيستم پنكه ورودي ،خروجي،فرايند چيست؟

 

پودمان ۲(فناوري اطلاعات و ارتباطات)

۱-فناوري اطلاعات و ارتباطات را تعريف كنيد.

۲-كاربرد هاي فناوري اطلاعات و ارتباطات ۴ مورد نام ببريد.

۳-سير تحول و تكامل فناوري اطلاعات وارتباطات را بنويسيد.

۴-از تاثيرات فناوري اطلاعات وارتباطات درزندگي ۴ مورد نام ببريد.

۵-آموزش الكترونيكي چيست .

۶-بانكداري الكترونيكي چيست ؟

۷- در بانكداري اينتر نتي چه كارهايي صورت ميگيرد ؟ نام ببريد

۸-استفاده از كارت هاي بانكي چه مزايايي دارد ؟ ۴ مورد نام ببريد.

۹-در نگهداري كارت هاي بانكي براي بالابردن امنيت آنها چه مواردي را بايد رعايت كرد؟

۱۰-براي جلو گيري از آسيب ديدن كارت هاي بانكي چه نكاتي را بايد رعايت كرد؟

۱۱-از ابزارهاي فناوري اطلاعات و ارتباطات ۴ مورد نام ببريد.

۱۲- از كاربردهاي تلفن همراه -رايانه-تلويزيون هوشمند- تبلت- ميز هوشمند چند مورد نام ببريد.

۱۳-نكات ايمني هنگام استفاده از رايانه را بنويسيد ۴مورد

۱۴- درنرم افزار نقاشي براي انتخاب رنگ دلخواه و شكل مناسب از كدام قسمت استفاده مي شود؟

۱۵-در نرم افزار نقاشي (پاینت)براي كپي كردن تصوير چه مراحلي را بايد طي كرد؟

۱۶-براي درج نقاشي به عنوان تصوير زمينه كار چه مراحلي بايد طي شود؟

پودمان 3(جست وجووجمع آوری اطلاعات)

1-یکی ازگام های مهم برای پاسخ به پرسش چیست؟

2-برای شناخت موضوع باید چه مواردی تعیین کنیم؟

3-منابع اطلاعاتی به چند دسته تقسیم میشود نام ببرید؟

4-منابع معتبر را تعریف کنید؟

5-اطلاعات الکترونیکی را تعریف کنید؟

6-وظیفه ی موتور جست وجودر اینترنت چیست؟

7-ویژگی های  موتور جست وجوگر را نام ببرید؟

8-کاربردعلامت مثبت ومنفی درموتورجست وجو چیست؟

9-بااستفاده ازکدام دستورمیتوانیم جست وجو رابه یک یا تعدادی ازوبگاه محدودکنیم؟

10-کدام صفحه کلیدراهمزمان فشاردهیدتایک کپی از متن موردنظرتهیه شود؟

11-کدام صفحه کلیدراهمزمان فشاردهیدتایک نسخه ازمتن موردنظردرپرونده درج شود؟

پودمان4(مستندسازی) 

 1-مستندسازی راتعریف کنید؟

   2-چراامروزه مستندسازی وتولیدمحتوای الکترونیکی باهم به کار برده می شود؟

 3-برخی از مزایای مستندسازی رانام ببرید؟

4-برای ایجادنسخه های الکترونیکی متنی ازنرم افزار............استفاده می شود.

5-برای جلوگیری از آسیب های احتمالی یا ازدست دادن اسناد الکترونیکی چه کرد؟

6-برای ذخیره کردن اطلاعات می توانید ازکلیدهای.............استفاده کنید.

7-برای نمایش مستندات میتوانیداز نرم افزار.................استفاده کنید.

  8-نوع قلم،اندازه ،رنگ متن،چیدمان وسط خانه ها را درزبانه..........تنظیم کنید.

9-حاشیه های صفحه را ازبرنامه..............معمولی کنید.

10-برای مستندسازی ازبرنامه..............استفاده کنید.

پودمان5(کسب وکار)

1-کار را تعریف کنید؟

2-کار آفرین چه کسی است؟

3-کار آفرینی را تعریف کنید؟

4-انواع کسب وکار را نام ببرید؟

5-کسب وکار خانگی را تعریف کرده ومثال بزنید؟

6-کسب وکار خانوادگی راتعریف کرده ومثال بزنید؟

7-کسب وکار روستایی راتعریف کرده ومثال بزنید؟

8-کسب وکار اینترنتی را تعریف کرده ومثال بزنید؟

9-بیشتر خانواده ها برای جلوگیری ازبروز مشکلات مالی چه می کنند؟

10-نکات ایمنی در هنگام خرید با کارت های اعتباری وخرید  اینترنتی چه باید کرد؟

11-فروشنده چه کسی است؟

12-بازاریابی را تعریف کنید؟

13-برای جلب توجه ومعرفی کالاها وخدمات باید..................کنیم.

14-برای آن که زحمات تولیدکنندگان ومنابع وامکانات کارگرفته برای تولیدازبین نرودچه باید کرد؟

پودمان6(نقشه کشی )

1-یکی ازتوانایی های موردنیاز برای نقشه کشی............................است.

2-انواع وسایل نقشه کشی را نام ببرید؟

3-تخته رسم را تعریف کنید؟

4-لبه کار را تعریف کنید؟

5-خط کش T(تی) را تعریف کنید؟

6-مدادهای نقشه کشی با چه حروفی نشان داده می شود؟

7-مدادهای H درنقشه کشی برای...........ومدادهایB درنقشه کشی برای.........به کارمیروند.

8-مداد با سختی معمولی را با حروف..........و...........مشخص می کنند؟

9-کاغذ نقشه کشی چه ویژگی هایی دارد؟

10-شابلون یا الگو چیست؟

11-نقشه دستی (اسکچ ) را تعریف کنید؟

12-با نرم افزار.................ازمجموعه نرم افرازی ...............نقشه های ساده می کشم.

13-انواع نقشه های فنی را نام ببرید؟

14-نما را تعریف کنید؟

15-انواع خط درنقشه رانام ببرید؟

16-یکی ازکارهای مهم درنقشه کشی.....................است.

17-عدد اندازه در کدام سوی خط اندازه نوشته می شود؟

18-از خط پر در نقشه کشی در چه مواردی استفاده می کنیم ؟

19-از خط نازک در نقشه کشی در چه موارد به  کارمی ببریم ؟

20-خط تقارن را تعریف کنید؟

21-خط اندازه را تعریف کنید؟

22-خط ندید را تعریف کنید؟

پودمان7 (کار با چوب )

1-فراورده های مهم چوب را نام ببرید؟

2-از چوب در چه کارهایی استفاده می کنیم؟

3-درکارخانه های چوب بری ...........را به انواع چوب های بریده شده تبدیل می کنند؟

4- در کارخانه های صنایع چوب از چوب چه درختانی استفاده می کنیم؟

5-ویژگی های چوب را نام ببرید؟

6-مته دستی به چه شکلی است؟

7-اگر مته عمود بر سطح کار نباشد چه می شود؟

8-ابزار و وسایل مورد نیاز با کار با چوب را نام ببرید؟

پودمان 8 (اشتراک گذاری)              

1-اشتراک گذاری اطلاعات را تعریف کنید؟

2- شبکه های اینترنتی باعث چه میشوند؟

3-یکی از راه های اشتراک گذاری اطلاعات................است.
 

4-اشتراک گذاری اطلاعات بااستفاده ازبرنامه...............است.

5-برای اشتراک گذاری این مطالب به صورت اسلایدنمایشی.............استفاده می کنیم.

6-اولین اسلایدی که پس ازاجرای برنامه پاورپوینت روی صفحه نمایان می شود..........است.

7-برای جلب توجه بیشتر مخاطبان دراسلایدهای نمایشی بیشتراز..........استفاده کنید.

8-یکی از راه های جلوگیری از تغییر اطلاعات به وسیله افراد دیگر..............است.

9-برای ایجاد تعامل بین اسلایدها می توانید از..............استفاده کنید.

10-دکمه های تعاملی چه کمکی می کنند؟

11-برای جذاب ترشدن نمایش اسلاید ها از چه چیزی استفاده می کنیم؟

12-انواع جلوه نمایشی در پاورپوینت را نام ببرید.

13-در پاورپوینت چند نوع جلوه نمایشی برای اجزای اسلاید وجود داردنام ببرید؟

14-برای زیباتر کردن اسلایدها میتوانید ازچه چیزی استفاده کنید؟

 پودمان9(پرورش گیاهان)              1-پرورش گیاهان چه فوایدی برای ما دارند؟                          2-مشاغل مربوط به کشاورزی را نام ببرید؟                           3-کارهای کشاورزی به چند صورت دسته بندی می شود؟          4-عوامل ونیازهای رشدگیاهان را نام ببرید؟                          5-چه گیاهانی برای  افراد به کودکان خطرناک می باشد؟          6-آماده کردن بسترخاک راتعریف کنید؟                              7-کودچیست؟انواع کودرانام ببرید؟روشهای پخش کودرانام ببرید؟ 8-برای کاشت گیاه نیازبه چه وسایلی داریم؟                           9-روشهای تکثیرگیاهان رانام ببرید؟                                    10-بذربرای جوانه زدن بایدچگونه باشد؟                             11-کاشت راتعریف کرده وروشهای کاشت گیاهان رانام ببرید؟     12-برخی ازکارهای مرحله داشت رانام برده وهرکدام راتعریف   13-یکی از مهم ترین کارهای داشت ............است؟     کنید؟    14-بعدازکاشت نهال چه مراقبت های بایدانجام دهیم؟                15-زمان هرس درختان چه موقعی است؟                              16-محصولات ارگانیک به چه محصولاتی گفته می شود؟                                 پودمان10(پوشاک)     1-پوشاک در نزد ایرانیان نزدیک به........سال قدمت دارد.      2-ازپوشاک رایج درایران باستان چند موردنام ببرید؟                 3-دوخت دستی چیست وانواع دوخت دستی را نام ببرید؟             4-انواع دوخت های دستی را تعریف کنید؟                            5-وسایل موردنیازخیاطی رانام ببرید ؟                                 6-انواع الیاف طبیعی رانام برده وازهرکدام مثال بزنید؟             7-انواع الیاف رانام ببرید؟                                              8-کیفیت پارچه پوشاک به چه مواردی بستگی دارد؟                  9-کاربرد چرم درپوشاک رانام ببرید؟                                10-ازماشین های دستی دوخت برای.........استفاده می شود؟     11-ازماشین های برقی پیشرفته برای چه دوخت هابه کارمی برند؟ 12-نخ بایدمتناسب با........و........پارچه برگزیده شود ؟           13-چرارنگی که برای نخ برمی گزینیدکمی از رنگ پارچه پررنگ تر است؟                                                          14-چراپس ازنخ کردن ماشین رابدون پارچه حرکت ندهید؟       15-چرا لباس رااتو می زنند؟                                           16-هنگام اتوکردن لباس هابایدبه چه نکاتی توجه کنیم؟             17-مردم نواحی سردسیرپوشاک.........وازجنس.......می پوشند؟ 18-مردم مناطق گرمسیرپوشاک.....ازجنس..... و.....می پوشند؟  19-یکی ازعوامل شادابی وسرزندگی........و...........است؟     20-درموردگزینش لباس زیر بایدبه چه نکاتی توجه کنیم ؟         21-پوشیدن لباس سفیددراسلام.......وبرتن کردن لباس سیاه
22-پوشاک خانه باید چگونه باشد؟                         .....دارد؟  23-پوشاک رسمی باید چگونه باشد؟                                    24-لباس ورزشی باید چگونه باشد؟                                   25-لباس محیط کار باید چگونه باشد؟                                 26-روش رایج برای تمیزکردن پوشاک چیست؟                     27-درهنگام شست وشوی پوشاک بایدبه چه نکاتی توجه کنیم؟     28-انواع لکه ها را نام ببرید؟                                         29-روش های لکه بری هرکدام ازلکه هارا ازروی لباس توضیح دهید(بستنی-آدامس-چای-کاکائو-کره-جوهر)                           30-چرالباس پشمی راپس ازشستن نباید آویزان کرد؟                                                      
 

 


برچسب‌ها: کاروفناوری هفتم , نمونه سوال


نظرات شما عزیزان:

نام :
آدرس ایمیل:
وب سایت/بلاگ :
متن پیام:
:) :( ;) :D
;)) :X :? :P
:* =(( :O };-
:B /:) =DD :S
-) :-(( :-| :-))
نظر خصوصی

 کد را وارد نمایید:

 

 

 

عکس شما

آپلود عکس دلخواه:تاريخ : سه شنبه 18 آذر 1393برچسب:, | 22:34 | نویسنده : علی اکبری |